Daň z nemovitých věcí 2023 - daň z nemovitosti

pasted_image_file63afffba232cb-image_VTElR.png Získali jste nemovitost v roce 2022? V tom případě byste měli do 31. ledna 2023 podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2023.

Daňové přiznání se podává pouze jednou po nabytí / prodeji / změně nemovitosti a následně  každoročně automaticky obdržíte informaci o výši daně k zaplacení.  Kdo a kdy podává daňové přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2023

Daňové přiznání k dani z nemovitostí (nemovitých věcí) se podává podle událostí minulého roku. Platí ale dopředně, tj. podáváte jej na rok, ve kterém budete i platit daň. Tedy například pokud jste v roce 2022 koupili nemovitost, na začátku roku 2023 podáte přiznání na rok 2023 a během roku 2023 daň zaplatíte.

Na rok 2023 (podle událostí v roce 2022) se přiznání podává do pondělí  31. ledna 2023 a to: 

 • pokud jste v roce 2022 získali nemovitost.

 • pokud nemovitost vlastníte už déle a v roce 2022 došlo ke změně okolností podstatných pro stanovení daně, např. ke změně:

  • výměry (i na základě revize katastru nemovitostí)

  • druhu pozemku

  • v užívání stavby 

  • nástavba nebo přístavba 

  • nemovitost částečně zlikvidovali

 • také pokud jste darovali nebo prodali část nemovitosti a stále vlastníte nějakou nemovitost ve stejném kraji, musíte podat daňové přiznání. 

Pokud už nemovitost nevlastníte (darovali jste ji, prodali nebo nějak jinak pozbyli), musíte to oznámit finančnímu úřadu. 

Daňové přiznání se nepodává:

 • Pokud jste daňové přiznání k dani z nemovitosti podali už dříve a nedošlo ke změně okolností ke stanovení daně zejména ke změně.

 • Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí se nepodává také v případě, kdy jedinou změnou u nemovitosti je změna koeficientu, protože finanční úřad tyto změny automaticky zohlední při výpočtu daně a pošle vám podklady k platbě daně z nemovitých věcí ve správné výši.

Změny ve vlastnictví nemovitosti v průběhu roku 2023 se zohlední v daňovém přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2024.

  Kam se přiznání z nemovitosti podává

Přiznání se podává na finanční úřad v kraji, ve kterém se nachází přiznávaná nemovitost. Pokud máte více nemovitostí v různých krajích, podáváte za každý kraj jedno přiznání (nemovitosti v rámci 1 kraje jsou na jednom přiznání).

Splatnost daně z nemovitých věcí na rok 2023

Daň z nemovitých věcí do 5.000 Kč je splatná do 31. května 2023.

Daň z nemovitých věcí nad 5.000 Kč je splatná:

 • u poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb do 31. srpna a do 30. listopadu 2023

 • u ostatních poplatníků do 31. května 2023 a do 30. listopadu 2023 


Předmětem daně z nemovitých věcí jsou pozemky evidované v katastru nemovitostí, zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky na území České republiky.

Daň z nemovitých věcí tvoří:

 • daň z pozemků,

 • daň ze staveb a jednotek.

Pro stanovení daně z nemovitých věcí za rok 2023 je rozhodující stav k 1. lednu 2023. Změny, které nastanou v průběhu roku 2023, se projeví v daňovém přiznání za rok 2024.

Daň z nemovitých věcí je poplatník povinen si v daňovém přiznání sám vypočítat a použít k tomu všechny dokumenty, které obsahují podstatné údaje o jeho pozemcích, stavbách a jednotkách na území České republiky (např. výpis z katastru nemovitostí, stavební povolení, doklady o dědictví a darování, kupní smlouvy, údaje z účetní evidence).

Kdo platí daň z nemovitých věcí

Poplatníkem daně z nemovitých věcí může být fyzická nebo právnická osoba.

Poplatníkem daně z pozemků je:

 • vlastník pozemku,

 • u pozemků ve vlastnictví České republiky je poplatníkem daně státní subjekt, který hospodaří s majetkem státu nebo právnická osoba, která má právo užívat pozemek,

 • u pozemků ve svěřenském fondu, v podílovém fondu a ve fondu obhospodařovaném penzijní společností je poplatníkem daně fond,

 • stavebník (tj. oprávněný z práva stavby), jde-li o pozemek zatížený právem stavby,

 • nájemce nebo pachtýř u pronajatého nebo propachtovaného pozemku,

  1. který je v katastru nemovitostí evidován zjednodušeným způsobem, nebo

  2. s nímž je příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad nebo Správa státních hmotných rezerv, nebo

  3. který je na základě rozhodnutí o privatizaci převeden na Ministerstvo financí,

 • uživatel pozemku, pokud není znám vlastník pozemku.


Poplatníkem daně ze staveb a jednotek je:

 • vlastník zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky,

 • u zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky ve vlastnictví České republiky je poplatníkem daně státní subjekt, který hospodaří s majetkem státu nebo právnická osoba, která má právo užívat zdanitelnou stavbu nebo zdanitelnou jednotku,

 • u zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky ve svěřenském fondu, v podílovém fondu a ve fondu obhospodařovaném penzijní společností je poplatníkem daně fondy,

 • nájemce nebo pachtýř je poplatníkem daně u zdanitelné jednotky, která zahrnuje nebytový prostor jiný než sklep nebo komoru, nebo u pronajaté nebo propachtované zdanitelné stavby, která není obytným domem,

  1. jsou-li s nimi příslušné hospodařit Státní pozemkový úřad nebo Správa státních hmotných rezerv, nebo

  2. které jsou na základě rozhodnutí o privatizaci převedeny na Ministerstvo financí.

   Zdroj: www.kurzy.cz

Cookies

Abyste na našem webu našli to, co hledáte a co Vás zajímá, bude potřeba Váš souhlas, který udělíte kliknutím na políčko "OK". Pod tlačítkem "Nastevení" můžete dobrovolně rozhodnout, které typy cookies chcete povolit.

Soubory cookies

Podmínky používání cookies

Provozovatel webových stránek REFA Group s.r.o., si je vědom skutečnosti, že při své činnosti zpracovává informace, které mají charakter osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., O ochraně osobních údajů. Společnost REFA Group s.r.o.. prohlašuje, že si je vědoma důležitosti ochrany takových údajů a dodržování všech zákonných a etických pravidel souvisejících s jejich zpracováním považuje za významnou povinnost vůči svým zákazníkům. Společnost disponuje mnohými operačními funkcemi pro ochranu důvěrných a osobních informací. REFA Group s.r.o. při své činnosti neposkytuje ani neprodává osobní informace o svých klientech třetím osobám, neshromažďuje ani nezpracovává citlivé údaje o registrovaných uživatelích, především osobní údaje o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženském a filozofickém přesvědčení, trestné činnosti, zdravotním stavu a sexuálním životě.

Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být používány weby, aby učinily uživatelský zážitek více efektivní.

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony a preference (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma), které jste na nich zadali, takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Zpracování osobních údajů

Ochranu vašich osobních údajů bereme vážně. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně dalších zákonů a evropským nařízením GDPR, který hájí práva našich návštěvníků a zákazníků proti neoprávněnému zacházení s jejich údaji. V následujících řádcích vám přiblížíme, jakým způsobem a za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje a kdo mohou být jejich zpracovatele. Tyto informace jsou důležité, proto doufáme, že si najdete čas a pečlivě si vše přečtete.

Kdo je správcem vašich údajů?

Souhlasem udělujete společnosti:

REFA Group s.r.o., IČ: 031 67 283, zapsána pod spisovou značkou C 227290, Městského soudu v Praze

aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a nařízení GDPR zpracovávala jako správce osobní údaje dle podmínek níže.

Jaké údaje jako správci zpracováváme?

V rámci našich webových stránek zpracováváme údaje, které nám můžete poskytnout v rámci registrace účtu, vyplnění formuláře, přihlášení k odběru newsletteru, vložení komentáře nebo jiné aktivity související s vaším dobrovolným sdělením osobních údajů. Konkrétně dochází ke zpracováním následujících údajů.

Formulář pro odhad nemovitosti

 • Jméno a příjmení
 • Region
 • Adresa nemovitosti
 • Telefonní číslo
 • E-mail

Další nepřímé údaje

 • IP adresa
 • Soubory cookies (pro účely nabízení relevantního obsahu jen pro vás a usnadnění procházení webových stránek)
 • Informace o verzi prohlížeče a operačního systému pro zajištění správného zobrazení webových stránek

Za jakým účelem zmíněné údaje spravujeme a jak dlouho?

Vaše osobní údaje shromažďujeme za účelem možnosti využívat naše služby a informovat vás o novinkách. Přečtete si více, za jakým účelem spravujeme jednotlivé údaje podle místa jejich vyplnění.

Formulář pro odhad nemovitosti – Osobní údaje obsažené ve formuláři spravujeme pouze za účelem vyřízení vaší žádosti o cenový odhad nemovitosti a v souvislosti oslovením marketingového typu. Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány ani předávány třetí straně.

Veškeré poskytnuté osobní údaje za výše uvedenými účely jsou poskytované zcela dobrovolně a vyjádření jejich souhlasu probíhá pomocí aktivní interakce (zaškrtnutí) políčka se souhlasem pro jejich zpracování.

Kdy není potřeba dávat souhlas se zpracováním osobních údajů?

Osobní údaje můžeme zpracovávat i bez vašeho souhlasu pouze za účely:

 • Plnění smlouvy jejímž předmětem je poskytnutí služby nebo produktu (např. k plnění smlouvy dochází nejčastěji v případě uzavření závazné objednávky, členstvím nebo užíváním určité služby).
 • Plnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
 • Zpracování v rámci oprávněného zájmů (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti a ochrany života).

Jak jsou mé údaje chráněné?

Veškeré osobní údaje, které zpracováváme, se snažíme v maximální míře zabezpečit proti jejich úniku nebo odcizení. Z tohoto důvodu omezujeme jejich manipulaci, kopírování, přenášení nebo přístup k nim jen pro nezbytně nutný účely, ke kterým jste nám udělili souhlas nebo tento účel definuje zákon.

Dále naše webové stránky disponují HTTPS protokolem (platným SSL certifikátem) pro šifrované spojení mezi webem a uživatelem, díky čemuž se minimalizuje možnost jejich odcizení během přenosu dat (registrace, přihlašováni, odesílání v rámci formuláře apod.)

Webové stránky jsou umístěné na bezpečných serverech společnosti HostGator.com, LLC

Kdo všechno má k osobním údajům přístup?

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 • Poskytovatel softwaru HostGator.com, LLC

Jaká jsou moje práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

 • Požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme.
 • Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
 • Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit. Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů.
 • Požadovat přenesení údajů.
 • Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech. Můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

Aktualizace zásad pro ochranu osobních údajů

Průběžně můžeme Zásady ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po jejich zveřejnění na této stránce

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 01.01.2022

Poslední aktualizace podmínek proběhla 30.11.2022